Firma Profil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa opracowała Politykę Prywatności, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które zbiera podczas odwiedzania jej stron internetowych.

 

§ 1 Postanowienia ogólne.

 

Właścicielem strony internetowej i jednocześnie Administratorem Państwa danych osobowych, jest Firma PROFIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z siedzibą w Słupsku, ul. Przemysłowa 34. 

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem mailowym: dane_osobowe@profilgroup.com

W związku z tym, że z korzystaniem z naszej strony internetowej wiąże się gromadzenie danych osobowych naszych użytkowników o różnym stopniu szczegółowości, kierując się wymogami obowiązującego prawa, jak też potrzebą poszanowania i ochrony prywatności naszych klientów, oraz innych odwiedzających naszą stronę osób, stworzyliśmy niniejszą politykę ochrony prywatności. 

W szczególności wskazujemy, że dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę i korzystających z oferty naszego sklepu internetowego, są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119 – dalej zwane ,,RODO”). 

Jako Administrator wdrożyliśmy niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu skutecznego zabezpieczenia przetwarzanych przez nas danych osobowych przed dostępem do nich osób nieuprawnionych. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem, który w przystępny sposób określa zasady gromadzenia danych osobowych, ich modyfikacji, udostępniania i usuwania.

 

§ 2 Cel przetwarzania danych osobowych.

 

W przypadku naszej strony internetowej i naszego sklepu internetowego przetwarzanie przez nas danych osobowych służy lub może służyć następującym celom:

- zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży oferowanego przez nas asortymentu,

- przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji,

- dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich,

- wypełnianie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, np. podatkowych i rachunkowych,

- prowadzenie konta klienta,

- prowadzenie korespondencji z klientami i udzielanie im wszelkich informacji i odpowiedzi na kierowane do nas zapytania,

- prezentowanie oferty naszego sklepu internetowego w formie NEWSLETTER-a,

- w celu personalizacji strony internetowej w tym między innymi prezentacji produktów oraz ofert dostosowanych do twoich potrzeb,

- dla naszych wewnętrznych celów biznesowych, takich jak analiza danych, audyty, opracowanie nowych produktów, udoskonalenie naszej strony internetowej, poprawa naszych usług, identyfikacja tendencji użytkownika.

 

§ 3 Dobrowolność podania danych osobowych.

 

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji świadczonych przez nas usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Zawsze masz możliwość usunięcia plików cookies ze swojego urządzenia (np. komputera).

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych Usługodawcy do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w świadczonych przez nas usługach, pomiarów statystycznych i udoskonalenia tych usług jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

 

§ 4 Sposób zbierania danych.

 

W czasie odwiedzania naszej strony internetowej dane są gromadzone  automatycznie, bądź z inicjatywy klientów.

Automatycznie będą gromadzone takie dane, jak numer IP odwiedzającego, numer IP dostawcy internetowego, nazwa domeny, typ przeglądarki, systemu operacyjnego. Dane te są zapisywane w postaci tzw. logów systemowych, lecz są danymi anonimowymi, nie pozwalającymi wprost na identyfikację osoby. Automatycznie są także zapisywane dane o charakterze statystycznym, które pomagają nam lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów i dostosowywać naszą ofertę, jak też zasady korzystania z naszego sklepu, do tych potrzeb. Takimi danymi statystycznymi są np. czas odwiedzin, region lub kraj odwiedzin, rodzaj i przedział cenowy nabywanego asortymentu. Dane te są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację konkretnych osób. Mają wyłącznie znaczenie statystyczne i w takim tylko celu są gromadzone.

W przypadku rejestracji konta na naszej stronie internetowej, dokonywania zakupów przy wykorzystaniu takiego konta, bądź też dokonywania zakupów jednorazowo bez rejestracji, gromadzone są dane osobowe klientów, które służą wyłącznie do identyfikacji zamówienia, jego rejestracji, realizacji i dostawy.

Gdy klient nie ma zarejestrowanego konta na naszej stronie internetowej, złożenie zamówienia wymaga podania następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu (ulicy i numeru, miejscowości i kodu pocztowego), adresu e-mailowego oraz numeru telefonu do kontaktu. W przypadku gdy zakupu dokonuje przedsiębiorca dodatkowo dla potrzeb wystawienia faktury wymagamy podania firmy (nazwy przedsiębiorcy) i numeru NIP.

 

§ 5 Sposób wykorzystania i udostępnienia gromadzonych danych.

 

Gromadzone dane osobowe są wykorzystywane albo dla celów statystycznych, służących dostosowywaniu i poprawianiu naszej oferty i są wówczas całkowicie anonimowe, bądź też służą realizacji złożonego zamówienia. W przypadku dokonywania zakupów naszego sklepu internetowego, podawane nam dane osobowe służą do prawidłowego wykonania umowy, zgodnie ze złożonym zamówieniem, a więc do przesłania zamówionych artykułów do właściwego klienta. Imię i nazwisko kupującego, jego adres oraz telefon do kontaktu są podawane firmie kurierskiej, co jest niezbędne do dostarczenia zamówienia.

Stosownie do obowiązujących przepisów prawa, jako Administrator danych osobowych możemy być zobowiązani do udostępnienia danych osobowych klientów upoważnionym organom, takim jak sądy, policja czy prokuratura. Krąg podmiotów uprawnionych do uzyskania danych i zasady ich udostępnienia określa przede wszystkim ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

Klienci, którzy posiadają zarejestrowane na naszej stronie konto, mogą po zalogowaniu dowolnie zmieniać lub poprawiać swoje dane, a nawet je usunąć poprzez wyrejestrowanie konta. W przypadku konieczności zmiany, modyfikacji lub usuwania danych osobowych, w tym przede wszystkim identyfikujących osobę, można zwrócić się do nas pod adresem mailowym dane_osobowe@profilgroup.com ze wskazaniem zakresu zmiany. Zastrzegamy sobie możliwość odmowy usunięcia danych, jednakże tylko w przypadku naruszenia przez klienta obowiązującego prawa lub w przypadku konieczności dochodzenia od niego roszczeń.

 

§ 6 Uprawnienia osób, których dane osobowe są przez nas przetwarzane.

 

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, której jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora.

Żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli dane osobowe są nieprawidłowe, nieprecyzyjne, lub zebrane w zakresie zbyt szerokim - nieuzasadnionym celami przetwarzania) lub usunięcia danych (np. gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem).

Cofnięcia wyrażonej Administratorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed cofnięciem zgody.

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania, jeżeli nie ma innych ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów klienta).

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 7 Zasady i okres przechowywania danych osobowych.

 

Dane osobowe naszych klientów, osób odwiedzających naszą stronę internetową, posiadaczy kont na stronie, osób dokonujących zakupów za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, osób kontaktujących się z nami drogą mailową, korzystających z naszego NEWSLETTER-a, są przetwarzane przez różne okresy, uzależnione od aktywności wskazanych osób i celów przetwarzania. Dane osobowe są przetwarzane przez Nas jako Administratora, zgodnie z wynikającymi z RODO zasadami: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczonego celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności, rozliczalności) i mogą być przetwarzane jedynie w oparciu o jedną lub więcej podstaw prawnych:

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów (art. 6 ust. 1 lit.a RODO).

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

- przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Zbierane przez nas dane osobowe są przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów, a zatem w przypadku:

- konta klienta przez okres utrzymywania tego konta przez klienta (do momentu rezygnacji).

- danych osobowych zebranych na podstawie zgody klienta (np. NEWSLETTER) jedynie do momentu cofnięcia zgody.

- danych zebranych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, przez czas niezbędny do wykonania umowy (wybór oferty, zawarcie umowy, płatność, dostawa, zwrot w ciągu 14 dni w przypadku zawarcia umowy poza lokalem Administratora) i okres w którym możliwe jest zgłaszanie roszczeń wynikających z zawartych umów.

- danych pozyskanych w związku z prowadzoną korespondencją, przez czas niezbędny na udzielenie odpowiedzi i informacji.

Po okresie dopuszczalnego przetwarzania danych osobowych, są one przez nas usuwane w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, której dane były przetwarzane.

 

§ 8 Odbiorcy danych osobowych.

 

Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą być przez nas przekazane naszym partnerom, przy pomocy których wykonujemy zawarte z Państwem umowy lub prezentujemy naszą ofertę (np. dostawca usług internetowych, firma kurierska dostarczająca Państwu zamówione produkty). Za każdym razem takie przekazanie danych osobowych odbywa się w minimalnym zakresie – niezbędnym do wykonania danego celu przetwarzania, pod naszym nadzorem i według zasad ściśle określonych z podmiotem, któremu przekazujemy dane.

 

§ 9 Wykorzystywanie cookies (ciasteczek).

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies). Są to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze osób odwiedzających nasz sklep, w tym naszych klientów. Pliki te identyfikują przeglądarkę odwiedzającego i są wykorzystywane w celach statystycznych. Pozwalają ocenić, jak długo ktoś korzysta z naszego sklepu, z których podstron korzysta częściej, jakich informacji poszukuje, co pozwala nam usprawnić naszą stronę internetową i dostosowywać naszą ofertę do potrzeb klientów. Dodatkowo pliki cookies pozwalają na utrzymanie sesji klienta, który jest zalogowany, tak aby przy każdej podstronie nie musiał od nowa wpisywać loginu i hasła. Stosowane przez nas pliki cookies nie wypływają negatywnie na działanie komputerów naszych klientów, nie modyfikują ani nie uszkadzają danych na tych komputerach.

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies:

- ”ciasteczka sesyjne” a więc pliki tymczasowe, które są zapisywane w komputerze odwiedzającego nasz sklep tylko do czasu wylogowania, lub opuszczenia naszej strony.

- ”ciasteczka stałe” a więc pliki, które są zapisywane w komputerze odwiedzającego naszą stronę przez czas określony w parametrach plików cookies, bądź do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Przy otwarciu naszej strony internetowej w jasny sposób informujemy o wykorzystywaniu plików cookies, prosząc o wyrażenie na to zgody przez naszych użytkowników oraz podajemy link do podstrony zawierającej niniejszy dokument, określający zasady wykorzystywania tych plików.

Odwiedzający nas użytkownicy strony i nasi klienci nie muszą wyrażać zgody na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Użytkownicy mogą poprzez modyfikację oprogramowania zainstalowanego na swoim komputerze, w tym poprzez właściwe ustawienie parametrów swojej przeglądarki internetowej (np. poprzez wybór opcji automatycznego odrzucania plików cookies), ograniczyć a nawet uniemożliwić dostęp plikom cookies do swoich komputerów. Zaznaczamy jednak, że odrzucenie wszystkich plików cookies może mieć wpływ na sprawność i poprawność korzystania z naszej strony internetowej, np. może utrudnić korzystanie z tych jej funkcji, które wymagają wykorzystywania ,,ciasteczek”.

 

§ 10 Zmiana polityki prywatności.

 

Właściciel (administrator) strony internetowej zastrzega sobie możliwość zmiany obowiązującej ,,Polityki Prywatności”, co może wynikać ze zmian obowiązującego prawa, bądź potrzeby dostosowania tej polityki do zmian, rozszerzenia naszej oferty. Wszelkie zmiany będą podawane z odpowiednim komunikatem, podaniem daty zmiany, oraz odpowiednim wyróżnieniem (pogrubieniem) zmienionych zapisów przez czas 14 dni.

W przypadku konieczności udzielenia dodatkowych informacji na temat zasad stosowanej przez nas polityki prywatności, prosimy o kontakt mailowy pod adresem dane_osobowe@profilgroup.com.